BejelentésIgazságügyi igazgatási szak honlapja
2008-2011

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

ALMA MATER HISTORICA Pécsett a jogi felsőoktatás gyökerei 1367-ig, az első magyar egyetem alapításáig nyúlnak vissza. Ahogy a béke és a háború korszakai változtak a magyar történelemben, úgy folyt illetve nem folyt jogászképzés Pécsett. A reformkorszakban, báró Négyesy Szepesi Ignácz által Pécsre hozott joglíceumban tanulhattak jurátus-generációk, majd az 1848/49-es szabadságharcot követően - a kiegyezés idején - Pécsi Akadémia néven újult meg az intézmény. 1921-ben a Pozsonyból menekült Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem kapott új otthont Pécsett és kezdte meg két év múlva, 1923-ban működését. A Jog- és Államtudományi Kar az ötvenes években Állam- és Jogtudományi Kar lett. 1982-től a Janus Pannonius Tudományegyetem, majd a felsőoktatási integrációt követően 2000-től a Pécsi Tudományegyetem keretein belül folytatja működését. 1970-ben - a megnövekedett hallgatói létszám miatt - a 48-s téri épület egy emelettel bővült. Itt nyert elhelyezést néhány tanszék, szemináriumi terem, valamint az V. sz. tanterem, későbbi nevén Auditórium Maximum, 2003-tól pedig Irk Albert terem. Az utóbbi években számítógéptermek létesültek és 1999. novemberében átadták a 300 fő befogadására alkalmas nagytermet is. 2001-ben készült el a Dohány utcai épület felújítása, ahol a Kar Tanulmányi Osztálya és 7 tanszék nyert elhelyezést. Időközben megkezdődött a 48-as téri, illetőleg Rákóczi úti épületszárnyak felújítása s azok 2003-ban átadásra is kerültek. A 2002/2003-as tanévben az egyetemi szintű alapképzésben közel 3000 fő, a többi képzési formában pedig 2000 fő vesz részt.
<
SZERVEZETI STRUKTÚRA A tanszéki struktúra is többször változott az elmúlt évtizedekben és ennek módosulása követte a felsőoktatási politika intencióit. Ugyanakkor a Kar autonóm törekvései is gyakorta eredményeztek tanszéklétesítéseket, összevonásokat és szétválásokat. A XX. század első felében a hagyományos szervezet a tárgy előadó professzorához kapcsolódott, illetve az ő személyéhez kötődő szemináriumok szerint szerveződött. E kiadvány elkészültekor az Állam- és Jogtudományi Kar tanszékei és tanszéki csoportjai a következők: Alkotmányjogi Tanszék, Büntetőjogi Tanszék, Büntető Eljárásjogi Tanszék, Családjogi és Szociális Jogi Csoport, Idegen Nyelvi Csoport, Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék, Jog- és állambölcseleti Tanszék, Jogtörténeti Tanszék, Kereskedelmi Jogi Csoport, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, Kriminológiai és Büntetés Végrehajtási Jogi Tanszék, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék, Nemzetközi- és Európajogi Tanszék, Polgári Jogi Tanszék, Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszék, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék, Római Jogi Csoport. A tanszéki struktúra mellett fontos szerepet játszik a Kar életében a Dékáni Hivatal és a Dékáni Titkárság, a Gazdasági Csoport, a Tanulmányi Osztály, a Nappali és a Levelező Tagozatos Tanulmányi Iroda, az Informatikai Csoport, az Európa Központ, a Továbbképző Szekció, a Jogi Kari Olvasóterem, az Európai Unió Dokumentációs Központja és a hallgatói érdekérvényesítést elősegítő HÖT-Iroda.
SZAKOK ÉS KÉPZÉSEK 1. Egyetemi szintű jogászképzés Az egyetemi szintű jogászképzés nappali és levelező oktatási formában történik. A nappali jogászképzés tíz féléves, immáron kredit rendszerben zajlik. A jogászképzésben legnagyobb súlya és jelentősége a kötelező tantárgyaknak van. Ezeket minden joghallgatónak fel kell vennie és különböző szintű vizsgákat (kollokvium, szigorlat, záróvizsga) kell teljesítenie. Emellett a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően különböző tantárgyi blokkokból kötelezően és szabadon választható tárgyakat vehetnek fel. A képzési idő magában foglalja a kötelező szaknyelvi oktatás és szakmai gyakorlat idejét is. 2. Főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző képzés A főiskolai szintű képzés levelező tagozaton történik, 6 félévben. A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolai Karral való együttműködés keretében Kaposváron, a Főiskola épületében folyik az oktatás. A felvételi vizsgára elbeszélgetés formájában kerül sor. 3. Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés A jogi asszisztens képzés nappali és levelező tagozatos 4 féléves oktatás keretében zajlik. Felvételi vizsga itt sincs, a felvételről a benyújtott okiratok alapján döntenek. A képzés eredményes befejezését bizonyítvány igazolja. 4. Szakirányú továbbképzések Az Európa tanulmányok, Európa Politika szakirányú továbbképzési szakon levelező tagozaton, 5 féléves, költségtérítéses formában oktatják a hallgatókat. A jogi szakokleveles közgazdász, mérnök, orvos, családvédelmi tanácsadó, szakokleveles politológus képzés szintén 5 féléves, levelező rendszerben folyik. Ugyanez vonatkozik a szakjogász képzésekre: Karunkon ingatlanforgalmi, európajogi és 2003-tól gazdasági büntetőjogi, társasági jogi valamint munkajogi szakjogász oklevél szerezhető. 2003 őszétől indul az önkormányzati jogszabályszerkesztők képzése. 5. Doktorképzés A rendszerváltozás miatt a szervezett tudományos továbbképzés is a Kar feladata lett. PhD programunk "A magyar jogrendszer megújítása a jogállamiság és az európai integráció jegyében" címmel indult és azt a jogszabályi változásoknak megfelelően felállított Doktori Iskola folytatja. A KAR TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGE 1996-ban az Egyetem Szenátusa létrehozta az Európa Központot, amely 2000. március 1-én az Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti egységévé vált. A Központ kiterjedt tevékenysége keretében 92 tantárgy oktatását támogatja az Egyetem karain, működteti az Európa Politika szakirányú továbbképzési, valamint az önkormányzati gazdaságszervező szakot, kiadja a Studia Europea sorozatot, önálló kutatási programmal és széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A Kar könyvtára a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatának része. A könyvtár gyűjtőköre az állam- és jogtudományokra, politológiai és európai tudományokra, valamint az ezekhez kapcsolódó társadalomtudományi ágak szakirodalmára terjed ki. Az összesen kb. 87 ezer kötetből 77 ezer a tanszéki könyvtárakban található. A karra kb. 160 féle különböző - köztük mintegy 70 külföldi - folyóirat jár, emellett fél tucat CD-ROM érhető el. 1994. áprilisában indult a JURA, mint a Kar tudományos lapja. Az önálló könyvkiadást tankönyvek és jegyzetek sora fémjelzi, amelyek közül különösen a sorozatban megjelenő, 130. számához elérkezett Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata és az Institutiones Juris dicséri szerkesztőinek munkáját. Az Európai Dokumentációs Központban az Európai Unió hivatalos kiadójától (EurOp), Luxemburgból 1992-től kapott dokumentumokat, valamint egyre bővülő kézikönyvtárat lehet elérni. Az ENSZ Letéti Gyűjtemény pedig az ENSZ francia nyelvű dokumentumait tartalmazza. A Karra beiratkozott hallgatók együttesen alkotják a Hallgatói Önkormányzati Testületet (HÖT). A hallgatók maguk közül évente egyszer, 1996. óta közvetlen szavazással megválasztják a Hallgatói Önkormányzat Elnökségét, amely elnökből, alelnökből és tanulmányi, kulturális illetve külügyi titkárokból áll. A HÖT három fő feladatot lát el: hallgatói képviselet és ügyvitel, szolgáltatói irodai szerep, valamint programszervezői funkciók. PÉCSI JOGÁSZÉLET A pécsi Állam- és Jogtudományi Kar méltán híres hallgatói és oktatói közötti jó kapcsolatáról, az egyetemi évek alatti és utáni összetartásról. A HÖT által szervezett Gólyatábor, Gólyabál, Jogász Szilveszter, Farsang, Jogásznapok mellett kiemelkedően fontosak a hallgatók alkalmi és folyamatos önszerveződései (pl. Óriás Nándor Szakkollégium, Pécsi Boregylet). A HÖT infrastrukturális támogatásával jelenik meg az Expressis Verbis című kari lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek. A Kar végzett hallgatóival is ápolja kapcsolatait. 2001 folyamán a HÖT közreműködésével együttműködési megállapodás jött létre a Kar és a Pécsi Jogászok Budapesti Egyesülete között, amelynek célja a Karon végzett hallgatók egymás közötti, valamint az alma materrel való kapcsolatainak fenntartása. forrás: http://www.law.pte.hu/Keresés a honlapon


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!